G.D.P.R

Kamerabevakning

Anledning och syfte
Ledningen för Ljungbyhed Park har beslutat att kamerabevaka
delar av området. Beslutet har tagits efter upprepade händelser av
skadegörelse och en ökad otrygghet för områdets nyttjare. Andra
förebyggande åtgärder har prövats men inte haft önskad effekt.

Intresseavvägning
En så kallad överviktsbedömning har gjorts. Bedömning är att en eventuell
kränkning av den personliga integriteten är begränsad då
kamerabevakningen sker på begränsat område och under
begränsad tid av dygnet.
Inga kamerabilder har sådan upplösning som medger en identifiering
av personer.
Kamerabevakningen sker i samstämmighet med Kamerabevakningslag (2018:1200)
Och Dataskyddsförordningen kap 6

Kontaktuppgifter ansvarig Ljungbyhed Park:
info@ljungbyhedpark.se

Lagring och hantering av personuppgifter
Kamerabevakningen sker intermittent och inspelat material lagras aldrig mer än30
dagar. Inspelat material räknas som personuppgifter enskild äger rätt
att i förekommande fall begära att insamlade uppgifter lämnas ut
alternativt raderas.

Besvär
Registrerad har rätt att klaga hos Datainspektionen.

Registerhållare
Registerhållare och ansvarig för inspelat material är Ljungbyhed Park AB.
Uppgifter lämnas inte vidare annat än i det fall polismyndighet så begär i anslutning till
brottsutredning i enlighet med syftet med kamerabevakningen.